- hrackyada.cz
REKLAMAČNÍ ŘÁD

Datum přidání 18.10 2010

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ ) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“ ), u něhož jsou ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění (dále jen „lhůta k uplatnění“ ) uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „ reklamace“ ).

Převzetí zboží přepravní službou.

Kupující přebírá od přepravní služby jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo zjistí-li jakýkoliv rozdíl s dodacím listem, sepíše kupující s přepravní službou reklamační protokol nebo zboží nepřevezme.

Pokud po převzetí a rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, bez zbytečného odkladu vyrozumí prodávajícího, nejpozději však do jednoho pracovního dne, telefonicky na telefonní číslo 556 831 628, hracky.ada@seznam.cz

 

 

Čl. 1   Právo na reklamaci vadného zboží. Kupující má právo reklamovat vady, které má zboží při převzetí nebo vady, které se projeví po převzetí v záruční době.

Čl. 2   Definice vady. Za vadu považujeme to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá zkupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy zboží doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Reklamaci nelze uplatnit na vady zboží, které zavinil Kupující při nedodržení podmínek pro užívání zboží, vlastní úpravou nebo násilným poškozením. U zboží prodávaného za nižší cenu, neodpovídá za vady, pro které byla sjednána nižší cena.

Čl. 3   Místo uplatnění. Vady je Kupující povinen nahlásit písemným ohlášením doručeným s reklamovaným zbožím bez zbytečného odkladu. Písemné ohlášení musí obsahovat kopii dokladu (fakrutu), popis závady. Prodávající je povinen vadu zboží prověřit a rozhodnout o dalším postupu. Pokud je třeba odborného posouzení, nesmí lhůta reklamace přesáhnout 30 dnů od uplatnění reklamace Kupujícím.

Čl. 4   Záruka. Záruční doba je 24 měsíců. Je-li na obalu, prodejním dokladu či záručním listu vyznačena lhůta delší, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou nebyla-li uplatněna v záruční době. Doba kdy bylo zboží v opravě se do záruční doby nepočítá. U výměny zboží začíná běžet záruční doba znovu od převzetí zboží.

Čl. 5   Závady. U odstranitelné vady má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna: a) Opravou ve lhůtě dohodnuté s Prodávajícím. b) Výměnou nebyla-li věc ještě použita a není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

U neodstranitelné vady má Kupující právo na : a) Výměnu zboží za nové, nebo její součásti. b) Zrušení kupní smlouvy.

 

Datum přidání 26.3.2018

« zpět na seznam článků